Výsledky zápisu dle Lex Ukrajina

Oznámení o konání zvláštního zápisu do předškolního vzdělávání ve školním roce 2023/2024 podle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. (Lex Ukrajina školství)

Повідомлення про спеціальний запис до дошкільного навчального закладу на навчальний рік 2022/2023 згідно з § 2 Закону № 67/2022 Зб. («лекс Україна» – освіта)

 

Zápis pro držitele víza za účelem dočasné ochrany proběhne 12. 6. 2023 v čase 13:00 – 15:00 na adrese ÚMČ Praha 5, Štefánikova 13, 15, Praha 5 – Smíchov, v zasedací místnosti č. 603 6. patro v době od 13:00 hod. do 16:30 hod.

Реєстрація власників віз з метою тимчасового захисту відбудеться 12. 6. 2023 з 13:00 до 15:00 за адресою ÚMČ Prague 5, Štefánikova 13, 15, Prague 5 – Smíchov, у кімнаті засідань № 603 , 6 поверх в період з 13:00 до 16:30 год

Ředitel mateřské školy / Директор дитячого садка Mateřská škola Praha 5 - Hlubočepy, Hlubočepská 90, příspěvková organizace

oznamuje místo a dobu konání zvláštního zápisu dle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. do předškolního vzdělávání pro školní rok 2022/23:

повідомляє про місце та час проведення спеціального запису відповідно до § 2 Закону № 67/2022 Зб. до дошкільного навчального закладу на навчальний рік 2022/2023:

Tento zvláštní zápis je určen pouze dětem,

Цей спеціальний запис стосується тільки дітей,

 • kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině. Prokazuje se vízovým štítkem nebo záznamem o udělení dočasné ochrany.

які отримали тимчасовий захист у зв’язку з війною в Україні. Підтвердженням є візова наклейка або запис про надання тимчасового захисту.

 • kterým bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území ČR, který se automaticky ze zákona považuje za vízum pro cizince s dočasnou ochranou. Prokazuje se uděleným vízovým štítkem nebo razítkem v cestovním pasu.

які отримали візу на перебування понад 90 днів з метою толерованого перебування у Чеській Республіці, яка за законом автоматично вважається візою для іноземців з тимчасовим захистом. Підтвердженням є візова наклейка або штамп у закордонному паспорті.

Nevztahuje se na ostatní cizince, byť by měli ukrajinské občanství.

Це не стосується інших іноземців, навіть якщо вони громадяни України.

Termín zápisu / Дата та час запису: 13. 6. 2022, 13:00 – 15:00

Místo zápisu / Місце запису: ÚMČ Praha 5, Štefánikova 13, 15, Praha 5 – Smíchov, v zasedací místnosti č. 603 6. patro

Předpokládaný počet přijímaných / Орієнтовна кількість дітей: 0

Organizace zápisu / Порядок запису:

 1. O přijetí žádá zákonný zástupce podle ukrajinského práva nebo zákonný zástupce podle českého práva.

Заяву про зарахування дитини подає законний представник за законодавством України або законний представник за законодавством Чеської Республіки.

 1. Zákonný zástupce je povinen k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2022/23 přihlásit dítě, které pobývá déle než 3 měsíce na území ČR a dovršilo k 31.8.2022 věku 5 let.

У 2022/23 навчальному році законний представник зобов’язаний записати до дошкільного навчального закладу дитину, яка перебуває в Чехії більше 3 місяців і яка на 31.08.2022 року досягла 5-річного віку.

 1. Zákonní zástupci jsou povinni předložit tyto dokumenty:

     Законні представники зобов’язані подати такі документи:

 1. a) žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání (vzor je dostupný v česko-ukrajinské verzi ZDE nebo lze vyzvednout osobně ve spádové mateřské škole)

заяву про зарахування дитини до дошкільного навчального закладу (зразок доступний у чесько-українській версії ТУТ*, або можна забрати її особисто у відповідному дитячому садку)

 1. b) vízový doklad dítěte (při jiném než osobním podání se předloží kopie dokladu, která se založí do spisu);

     документ дитини, в якому є віза (якщо документи не подаються особисто, треба надати копію документа, яку буде поміщено у папку);

 1. c) doklad, ze kterého vyplývá oprávnění dítě zastupovat;

    документ, що дає право представляти дитину;

 1. d) potvrzení dětského lékaře z ČR o očkování dítěte (neplatí pro děti plnící povinné předškolní vzdělávání (tj. děti, které dovršily k 31.8.2022 5 let))

довідка від чеського педіатра про щеплення дитини (не стосується дітей, які зобов’язані відвідувати дошкільний навчальний заклад, тобто дітей, які на 31.08.2022 р. досягли 5 років)

 1. O přijetí k předškolnímu vzdělávání rozhoduje ředitel školy dle stanovených kritérií.

Рішення про зарахування дитини до дошкільного навчального закладу приймає директор навчального закладу за встановленими критеріями.

5. Možnost vyjádřit se k podkladům správního řízení dle § 36, odst. 3 a možnost nahlédnout do spisu dle § 38, odst. 1 správního řádu, v platném znění je stanovena na 14. 6. 2022 od 8,00 – 10,00 hod. v kanceláři ředitelky školy.
     Можливість висловитися щодо документів адміністративного провадження згідно з частиною третьою статті §36, та можливість ознайомитися з актуальними матеріалами з першим пунктом, Адміністративно-процесуального кодексу, параграфу §38, призначена на 15 червня 2022 року з 8.00 год. 10.00 в кабінеті директора школи.

6. Seznam přijatých dětí k předškolnímu vzdělávání do naší MŠ, bude vyvěšen v řádném termínu na webových stránkách mateřské školy a úřední desce, nejpozději do 30. 6.2022.
     Список прийнятих дітей до дошкільної освіти в наш садок, буде своєчасно розміщено на сайті садочка та на офіційній дошці оголошень не пізніше 30. 6.2022.

Na seznamu budou děti uvedeny pod přidělenými registračními čísly.
В списку будуть розміщені реєстраційні номери прийнятих до дитсадка дітей.

 

Kritéria pro přijímání dětí – držitelů víza za účelem dočasné ochrany:

 • Dítě, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání podle § 34a školského zákona s místem faktického pobytu v příslušném školském obvodu* mateřské školy. Povinnost předškolního vzdělávání nastává od 1. září školního roku následujícího po datu, kdy dítě dosáhne pěti let věku, až do doby, kdy dítě zahájí povinnou školní docházku;
 • Nárokové přijetí dítěte s místem faktické pobytu v příslušném školském obvodu mateřské školy, které před začátkem školního roku (tj. do 31. 8. 2022) dosáhne nejméně čtvrtého roku věku, seřazené podle data narození od nejstarších po nejmladší, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného v rejstříku škol a školských zařízení – nutno splnění podmínky očkování;
 • Nárokové přijetí dítěte s místem faktického pobytu v příslušném školském obvodu mateřské školy, které před začátkem školního roku (tj. do 31. 8. 2022) dosáhne nejméně třetího roku věku, seřazené podle data narození od nejstarších po nejmladší, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného v rejstříku škol a školských zařízení – nutno splnění podmínky očkování.

*Obecně závazná vyhláška hlavního města Prahy o školských obvodech mateřských škol

 1. v případě rovnosti u více uchazečů doporučujeme volit klauzuli o přednosti dříve narozeného dítěte (zákonné kritérium věku stanovené školským zákonem);
 2. v případě, že se v daném kritériu objeví na posledním volném místě pro přijetí více uchazečů stejného data narození, nežli lze přijmout, doporučujeme zvolit u těchto dětí formu losování a pořídit o tom písemný protokol.