Jméno:
Heslo:

Aktuality

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 2019

26.3.2019:   9.00 - 12.00
24.4.2019: 14.00 - 17.00

DEJTE JMÉNO ČASOPISU O NAŠICH ŠKOLÁCH A ŠKOLKÁCH

V našich školách a školkách se dějí skvělé věci. Každý den se ve třídách potkávají děti, žáci a učitelé, aby společně objevovali, tvořili, učili se a hráli si. K těmto činnostem školy potřebují týmy lidí, kteří zajišťují provoz a servis, a jsou tudíž také nepostradatelnou součástí škol. O těchto lidech a o všem, co se ve školách odehrává, by měl být nový časopis, kterému chceme dát jméno. Pomozte nám ho najít. Zapojte se do výzvy a pošlete svůj návrh na adresu casopis@praha5.cz. do 25.3.2019
Mgr. Renáta Zajíčková, 1. místostarostka MČ Praha 5, oblast školství a občanskosprávní
Vyhlášení konkurzního řízení MŠ Beníškové

Vyhlášení konkurzního řízení MŠ Beníškové

 

 

 

Rada MČ Praha 5 v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a vyhláškou MŠMT č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisích, v platném znění,

 

vyhlašuje konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele(ky)

příspěvkové organizace

 

Mateřská škola „Slunéčko“ Praha 5 – Košíře, Beníškové 988

 

Předpoklady pro výkon činnosti ředitele/ky dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ped. pracovnících“):

 

-   odborná kvalifikace a příslušná praxe dle zákona o ped. pracovnících,

-   plná způsobilost k právním úkonům,

-   bezúhonnost,

-   zdravotní způsobilost,

-   znalost českého jazyka.

 

Požadavky pro výkon činnosti ředitele/ředitelky:

-   znalost školských právních předpisů a školské problematiky,

-   znalost zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a dalších pracovně právních předpisů,

-   řídící a organizační schopnosti,

-   základní ekonomické znalosti.

 

Obsahové náležitosti přihlášky:

 • jméno, příjmení a titul uchazeče,

 • pozice, na kterou se uchazeč hlásí,

 • datum a podpis uchazeče.

   

  K přihlášce uchazeč doloží:

   

  -   ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání včetně dokladů o dalším vzdělávání

  -   doklady o průběhu zaměstnání a délce praxe podle § 5 odst. 1 zákona o ped. pracovnících, potvrzené posledním zaměstnavatelem,

  -   strukturovaný profesní životopis,

  -   koncepci rozvoje školy na období 6 let - škola pracuje v programu Začít spolu (max. rozsah 5 stran strojopisu formátu A4) včetně souhlasu se zveřejněním předložené koncepce,

  -   výpis z evidence rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců) nebo doklad o jeho vyžádání,

  -   čestné prohlášení podle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., v platném znění,

  -   originál lékařského potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu pracovního místa ředitele(ky)

       (ne starší 2 měsíců),

   

  Předpokládaný nástup:  1. 5. 2019

   

   

  Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit konkurzní řízení kdykoliv v jeho průběhu bez udání důvodu.

   

Přihlášku s požadovanými doklady včetně příloh je nutno doručit v uzavřené obálce tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději dne 8. března 2019 (včetně) v podatelně Úřadu městské části Praha 5, nám. 14. října 1381/4, 150 22 Praha 5.

 

Na obálku uveďte:  „Konkurz MŠ Beníškové - NEOTVÍRAT“.

 

Kontakt: tel.: 257000459 – Mgr. Jana Zacharová, vedoucí Odboru školství, e-mail: jana.zacharova@praha5.cz

 

Do konkurzního řízení budou zařazeny pouze přihlášky s kompletními doklady včetně ověřených kopií dokumentů a vlastnoručním podpisem.

 

Výklad k obsahu textu Vyhlášení konkurzního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele(ky) příspěvkové organizace:

 

Přihláškou se, pro účely konkurzního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele(ky) příspěvkové organizace, rozumí samostatný doklad. Kompletnost přihlášky a požadovaných příloh do konkurzního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele(ky) příspěvkové organizace je podmínkou pro uzavření pracovního poměru a jmenování do funkce vedoucího pedagogického pracovníka. Uchazečem poskytnuté osobní údaje uvedené v přihlášce budou zpracovávány výhradně pro účely tohoto konkurzního řízení a v souladu s platnými právními předpisy.

 

Správcem osobních údajů je městská část Praha 5 – Úřad městské části Praha 5 se sídlem nám. 14. října 1381/4, 150 22 Praha 5. Náležitosti přihlášky jsou povinně poskytovanými údaji v souladu se zákonem č. 379/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Poskytnuté osobní údaje budou zpřístupněny pouze tajemníkovi Úřadu, zaměstnancům personálního oddělení Úřadu a členům konkurzní komise. Po skončení konkurzního řízení bude neúspěšnému uchazeči/uchazečce přihláška a přílohy zaslané do konkurzního řízení vrácena.

 

Sdělení o výsledku konkurzního řízení spolu se závěrečnou zprávou konkurzní komise budou v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů uchovávány u správce osobních údajů po dobu 5 let a po uplynutí této lhůty dojde ke skartaci dokumentů, nevznikne-li v mezidobí jiný právní důvod ke zpracování daných osobních údajů. V souladu s ustanoveními nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“) máte práva, kterými jsou:

 

 • právo na přístup ke svým osobním údajům zpracovávaných správcem;

 • právo k informacím o zpracovávání osobních údajů;

 • právo požadovat kopie zpracovávaných osobních údajů;

 • právo požadovat opravu nepřesných osobních údajů;

 • právo na výmaz osobních údajů, pokud již pominul účel pro jejich zpracování, pokud vznesete námitky proti zpracování, nebo pokud byly osobní údaje zpracovávány protiprávně;

 • právo na omezení zpracování těchto údajů;

 • právo vznést námitku u správce osobních údajů ohledně zpracovávání svých osobních údajů.

Správce osobních údajů má v souladu s Nařízením pověřence pro ochranu osobních údajů. Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů: poverenec@praha5.cz . Nezávislým dozorovým orgánem pro oblast ochrany osobních údajů je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7, na který máte právo se obrátit se svým podnětem či stížností.

RYCHLÝ KONTAKT

Mateřská škola, Praha 5 - Hlubočepy, Hlubočepská 90,


Praha 5, Hlubočepy, Hlubočepská 90/40

www.mshlubocepy.cz

www.facebook.com/mshlubocepy

email: skolka.hlubocepy@seznam.cz

TELEFON

MŠ 251 815 315, 731 863 163

ŠJ 251 815 31


NOVINKY

Nové fotografie

obrázek
Nové fotografie

Aktuální jídelníček

Co máme tento týden dobrého najdete zde

Created by © 2016 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign