Videoprezentace naší mateřské školy ZDE.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ: V úterý 12. 3. 2024 v 9:00, 9:30 a 15:00 – prohlídka prostor s ředitelkou školy.

Zápis do mateřské školy Hlubočepy na školní rok 2024/2025

Vážení rodiče,

po spuštění aplikace 10. 4. 2024 „Zápisy do MŠ“ https://zapisdoms-praha5.praha.eu, budete moci začít vyplňovat Žádost o přijetí dítěte do MŠ pro školní rok 2024/2025 (dále jen Žádost).

Sběr žádostí bude probíhat formou osobního předání v kanceláři ředitelky MŠ Hlubočepy dne 2. 5. 2024 v čase od 8,00 – 12,00 a 15,00 – 17,00 hodin.  Konkrétní čas předání Žádosti si předem rezervujte v aplikaci https://zapisdoms-praha5.praha.eu/

Možné způsoby podání Žádosti:

–  Osobně preferovaný způsob – Termín pro osobní odevzdávání řádně vyplněných a podepsaných Žádostí: 2. 5. 2024 v časech 8:00 – 12:00 a 15:00 – 17:00. Termín je třeba dopředu zarezervovat v el. sytému: https://zapisdoms-praha5.praha.eu/ 

–  Datová schránka školy 65kkxq8 – poslední odeslání 2. 5. 2024; žádost musí být odeslána z datové schránky fyzické osoby.

–  E-mail poslední možnost odeslání 2. 5. 2024, žádost musí být odeslána z emailové schránky zákonného zástupce dítěte a opatřena jeho uznaným elektronickým podpisem.

–  Pošta – poslední možnost odeslání je 2. 5. 2024, rozhodující je podací razítko pošty.

Žádosti nelze přijímat předčasně ani dodatečně, je nutné dodržet termín sběru žádostí, viz výše.

Preferujeme osobní přítomnost dítěte v MŠ při zápise.

K zápisu s sebou přineste:

  • vyplněnou, vytištěnou a podepsanou Žádost o přijetí
  • potvrzení od lékaře (bude součástí Žádosti o přijetí)
  • rodný list dítěte (originál)
  • průkaz totožnosti zákonného zástupce
  • cizinci doloží povolení k pobytu dítěte nebo jeho občanský průkaz a průkaz zdravotního pojištění dítěte (Upozornění: Občané třetích zemí ( tedy mimo EU) jsou povinni doložit oprávnění k pobytu dítěte na území ČR ve smyslu ustanovení § 20 odst.2 písm. d) školského zákona. Dále je u takovéto žádosti třeba doložit doklad o zdravotním pojištění dítěte na území ČR.)

Kritéria pro přijímání dětí na školní rok 2024/2025 naleznete ZDE.

Možnost vyjádřit se k podkladům správního řízení dle § 36, odst. 3 a možnost nahlédnout do spisu dle § 38, odst. 1 správního řádu, v platném znění je stanovena na: 6. května 2024 od 11:00 do 13:00 v ředitelně MŠ po předchozí emailové domluvě.

Ne/přijetí dítěte do MŠ:

Seznam přijatých dětí k předškolnímu vzdělávání do naší MŠ bude vyvěšen na webových stránkách mateřské školy a ve vývěsce u vstupu do areálu mateřské školy nejpozději 1. června 2024. Na seznamu budou děti uvedeny pod přidělenými registračními čísly. Zveřejněním seznamu se považují kladná rozhodnutí za oznámená.

V průběhu druhé poloviny května budete prostřednictvím emailu na vámi uvedenou adresu v Žádosti vyzváni k převzetí rozhodnutí o přijetí či nepřijetí dítěte do naší MŠ.

Organizační schůzka s rodiči nově přijatých dětí: 12. 6. v 15:00.

 

V případě, že nemáte přístup k internetu, můžete o pomoc s administrací žádosti požádat odbor školství, kde vám rádi pomohou. ÚMČ Praha 5 – odbor školství, nám. 14. října 1381/4, 150 22 Praha 5.
1. patro, č. dv. 114 – Ing. Daniela Hořejšová, tel. 257 000 303
1. patro, č. dv. 115 – Marcela Dočkalová, tel. 257 000 188
1. patro, č. dv. 115 – Olivie Zemanová, tel. 257 000 164
1. patro, č. dv. 117 – Terezie Valoušková, tel. 257 000 459