Provoz mateřské školy

MŠ Hlubočepy je v provozu v pracovní dny v čase 6.30 hod – 17.00 hod.

Ranní příchody dětí do do MŠ:
6:30 – 8.15, předškoláci příchod do 8:00, kdy začíná povinné předškolní vzdělávání.
V 8:15 se škola zamyká a je nutné, aby rodiče do této doby budovu MŠ opustili. Pozdější příchody je nutno domluvit předem s učitelkami z dané třídy.

Po obědě si rodiče děti vyzvedávají v době:
12.00 – 12.30
– Broučci (1. třída)
12.30 – 13.00 – Veverky a Sovičky (2. a 3.třída)

Odpolední vyzvedávání dětí: 
15:00 – 17:00

Omlouvání dětí:

Nepřítomné dítě omlouvá zákonný zástupce. Omlouvání dětí probíhá přes aplikaci LYFLE nejpozději den předem. V případě náhle vzniklého onemocnění nebo jiných náhle vzniklých důvodů je možné dítě omluvit do 8:00 ráno daného dne. Ve výjimečných případech je možné omlouvat děti formou SMS na telefonní čísla jednotlivých tříd.

Ředitel mateřské školy je oprávněn požadovat doložení důvodů nepřítomnosti dítěte.

Zákonný zástupce je povinen dítě řádně omluvit a doložit důvody nepřítomnosti dítěte nejpozději do 3 dnů od prvního dne nepřítomnosti.

Důležité informace týkající se provozu školy budou rodičům sdělovány přes aplikaci LYFLE, případně mailem.

Školní řád a školní vzdělávací program jsou umístěny v šatnách dětí.

Platby

Školné

Pro školní rok 2024/2025 je stanoveno „školné“ ve výši 1200,- Kč měsíčně – nutno zaplatit vždy do 13. dne příslušného kalendářního měsíce bankovním převodem na účet školy (na požádání sdělí vedoucí školní jídelny či vedení školy) pod variabilním symbolem dítěte. Stanovení výše úplaty: Usnesení RMČ školné, Příl. 1 – Výše úplaty za předškolní vzdělávání a školské služby na školní rok 2024-2025
Děti plnící povinnou předškolní docházku a děti s odkladem školní docházky školné nehradí.

Stravné

Výše úplaty za školní stravování je pro školní rok 2023/2024 stanovena na částku 48,-Kč /den a 7 leté děti 52,-Kč /den.
Úplata ve výši 860,- Kč za kalendářní měsíc je splatná do 10. dne v příslušném měsíci.

Doporučujeme rodičům zařídit si trvalý příkaz k úhradě (lze sloučit obě platby), vyúčtování stravného se provádí 1x za pololetí. Výjimečně lze platit i v hotovosti.

Variabilní symbol pro platbu obdrží rodiče při zahájení docházky do MŠ.

Vedoucí školní jídelny je pro rodiče přítomna v MŠ:
V úterý v čase 14.00 -17.00, ve čtvrtek v čase 8.00 – 16.00 hod.
Vedoucí ŠJ: Lenka Blažková, tel. 737485028

Příspěvek na akce pro děti („SRPŠ“)

Výše a způsob výběru peněz jsou vždy projednány na třídní schůzce v září. Pro školní rok 2022/2023 byla schválena částka 2.500,- Kč/dítě, úhrada proběhne formou daru na základě darovací smlouvy – bližší informace u vedení školy.