Školní vzdělávací program

Vzdělávací program mateřské školy vychází z RVP PV a byl vytvořen s ohledem na možnosti, podmínky, zkušenosti a potřeby naší mateřské školy a je v souladu s obecně platnými právními předpisy. Opíráme se o soudobé poznatky pedagogiky předškolního věku a vývojové psychologie. Vycházíme z modelu osobnostně orientované pedagogiky, individuálního přístupu a prožitkového učení.  Vzdělávání je uskutečňováno ve všech činnostech a situacích, které jsou v mateřské škole realizovány. Jsou založeny na přímých zážitcích dítěte, na vyváženosti spontánních aktivit, řízených činností v menších či větších skupinách nebo individuálně, vycházejí z dětské volby, z dětské zvídavosti a potřeby objevovat. Specifickou formu představuje didakticky zacílená činnost, ve které pedagog s dětmi naplňuje konkrétní vzdělávací cíle formou záměrného i spontánního učení.

Náš školní vzdělávací program vychází zejména z potřeb dětí, z jejich přirozené touhy po aktivní činnosti. Je zaměřen na harmonický rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku. Velký důraz klademe na environmentální vzdělávání dětí a vztah k přírodě. Environmentální vzdělávání se promítá do všech vzdělávacích oblastí v MŠ. S tím se pojí i naše další priorita vést děti ke zdravému životnímu stylu. Nedílnou součástí našeho školního vzdělávacího programu je vytvářet základní aktivní postoje ke světu, k životu, pozitivní vztahy ke kultuře, umění a historii.

Zpestřením vzdělávacího programu jsou různé akce pořádané k příležitosti svátků, významného dne, výlety a poznávací vycházky.

Dlouhodobé cíle vzdělávacího programu:

Prohlubování a rozšiřování poznatků o přírodě, vytváření pozitivního vztahu k přírodě, všemu živému v ní a ochraně prostředí, které nás obklopuje
Propojení MŠ a rodiny v duchu komunitní školy
Vytvořit každému dítěti optimální podmínky k rozvoji jeho osobnosti, k učení, k získání vlastní identity, sebedůvěry a samostatnosti. V dětech má projekt vyvolat radostnou náladu, dobrou pohodu, vzbudit v nich zájem o nové poznatky
Budování partnerských vztahů s rodiči při každodenním kontaktu i během odpoledních akcí

Metody vzdělávání

Prožitkové a kooperační učení hrou, které je založeno na přímých zážitcích dětí
Upevňování smyslového vnímání jako základu veškerého přirozeného poznávání
Aktivní podpora rozvoje komunikativních dovedností
Využívání spontánních nápadů dětí, podpora dětské zvídavosti a potřeby objevovat, dostatečný prostor pro spontánní hru
Uplatňování situačního učení, spontánního sociálního učení, didakticky cílených činností
Rytmický řád života a dne
Budování partnerských vztahů s rodiči při každodenním kontaktu i během odpoledních akcí

Při tvorbě našeho ŠVP „Zelené údolí“ jsme vycházeli z RVP PV a konkretizovaných očekávaných výstupů, které učitelky zapracovávají do cílů v třídních vzdělávacích programech. Při jeho tvorbě byl brán zřetel na individuální zvláštnosti dítěte a jeho potřeby a zájmy. ŠVP je inspirován programem Mateřská škola podporující zdraví (viz Kurikulum podpory zdraví v MŠ, Portál, 2008). ŠVP je rozdělen do integrovaných bloků. Každý z integrovaných bloků pomáhá dítěti vytvářet elementární poznatky o světě kolem nás.

Každý integrovaný blok obsahuje nabídku podtémat, ze které si učitelky vybírají s ohledem na aktuální potřeby třídy a dále zpracovávají dané téma do TVP. Vzdělávací cíle, nabídku a očekávané výstupy lze průběžně přizpůsobovat daným tématům i aktuální situaci. V každém integrovaném bloku jsou doporučeny hlavní cíle charakteristické pro dané téma. Další vzdělávací cíle budou podrobněji rozpracovány v TVP. Témata rozpracovaná v TVP, nejsou časově omezena a pedagogové si je přizpůsobují podle svých potřeb, zájmů a vědomostí dětí. Jedná se o vnitřně propojený celek, který zahrnuje všechny oblasti vzdělávání – biologickou, psychologickou, interpersonální, sociálně-kulturní i environmentální.

Školní vzdělávací program v plném znění je k dispozici v mateřské škole.

 

 

Projekt: ,,Šablony III. pro MŠ Praha 5 – Hlubočepy, Hlubočepská 90/40″
– registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_023/0004242
– projekt je spolufinancován EU

Projekt: ,,MŠ Hlubočepská – Multikulturní šablony II“
– registrační číslo projektu: CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_071/0001697
– projekt je spolufinancován EU

 

Dvojjazyčný školní asistent

Poskytuje přímou pedagogickou podporu dětí s nedostatečnou znalostí českého jazyka v předškolním vzdělávání, pomáhá v zajišťování výjezdů školy a s organizační podporou pedagogických pracovníků při práci s dětmi s nedostatečnou znalostí českého jazyka, poskytuje podporu pedagogovi při administrativní a organizační činnosti pedagoga při vzdělávací činnosti i mimo ni.