Školní vzdělávací program

Vzhledem k tomu, že mateřská škola leží v těsné blízkosti krásné přírodní rezervace Prokopské údolí, stalo se ústředním tématem školního vzdělávacího programu Zelené údolí, které se odráží ve většině činností školy. Krásná příroda s množstvím zajímavých míst a hlubokou historií a takřka venkovské prostředí uprostřed velkoměsta se stalo zajímavým místem pro život dětí v mateřské škole. Školní vzdělávací program Mateřské školy, Praha 5 – Hlubočepy, Hlubočepská 90 proto přisuzuje zásadní význam a důležitost oblasti environmentálního vzdělávání. Škola je od roku 2007 registrována v celostátní síti škol s ekologickým zaměřením „Mrkvička“ Do svého vzdělávacího programu zařazuje akce, poznatky, pedagogické a komunikační metody v otázkách životního prostředí. Spolupracuje se Střediskem ekologické výchovy Toulcův dvůr, Koniklec, Sdružením středisek ekologické výchovy Pavučina a Střediskem ekologické výchovy Lesů hl. města Prahy.

Školní vzdělávací program vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, který chápe jako závazný rámec, zajišťuje společné směřování všech tříd a je závazný pro všechny učitele. Má za cíl přehledně a srozumitelně oslovit i rodičovskou veřejnost a vytvořit učitelům prostor pro samostatnou a tvořivou vzdělávací činnost.

Dlouhodobé cíle vzdělávacího programu:

Vytváření pozitivního vztahu k přírodě
Úcta a respekt k životu ve všech jeho formách
Osvojení si základních způsobů zdravého životního stylu
Pěstování kvalitních mezilidských vztahů a respektu k jinakosti
Osvojení si potřebných kompetencí důležitých pro vstup do základního vzdělávání – dle individuálních možností dítěte

Metody vzdělávání

Vzdělávací program je individualizovaný, učitelka hledá optimální pedagogické cesty ke každému dítěti, snaží senajít a vyzdvihnout jeho silné stránky a posílit či rozvinout slabší stránky. Snahou všech učitelů je respektovat individuální potřeby dětí, využívat především herních forem a metod práce, jako například metody prožitkového a kooperativního učení hrou, situačního učení, spontánního sociálního učení. Preferencí je učení na základě praktické zkušenosti, na základě přímých zážitků. Všechny aktivity jsou spontánní i řízené, vzájemně provázané a vyvážené.

Mateřská škola klade důraz na možnost dítěte vyjádřit svůj názor, umět požádat o pomoc, případně pomoci druhému, nebát se odmítnout nežádoucí projevy chování druhých, poradit si v běžných denních situacích a umět se rozhodnout.

Školní vzdělávací program Zelené údolí je základním a závazným východiskem pro tvorbu Třídních vzdělávací plánů jednotlivých tříd.

Projekt: ,,Šablony pro MŠ Praha 5 – Hlubočepy, Hlubočepská 90/40
Projekt: ,,Šablony pro MŠ Praha 5 – Hlubočepy, Hlubočepská 90/40
– registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_023/0004242
– projekt je spolufinancován EU

Školní asistent

Poskytuje přímou pedagogickou podporu dětí v předškolním vzdělávání, pomáhá v zajišťování výjezdů školy a s organizační podporou pedagogických pracovníků při práci s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami, poskytuje podporu pedagogovi při administrativní a organizační činnosti pedagoga ve vyučování i mimo vyučování.

Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ

Cílem aktivity je poskytnout rodičům dostatečný prostor a informace pro včasné rozmyšlení všech faktorů spojených s nástupem jejich dětí na základní školu – formou tématických setkávání za účasti externího odborníka.