Začátek školního roku v mateřské škole 2020/2021 – informace
Školní rok 2020/2021 začíná v úterý 1.9.2020

Mateřská škola zahájí ve školním roce 2020/2021 svou činnost v plném rozsahu v souladu se školskými právními předpisy.

Děti ani rodiče nemusí mít roušky, není potřeba Čestné prohlášení.

Před vstupem do budovy žádáme rodiče, aby si vydezinfikovali ruce přiloženou dezinfekcí.

Do školky nebude vpuštěn dospělý ani dítě s příznaky infektu horních cest dýchacích.

Při podezření na nákazu COVID – 19 jsou rodiče povinni tuto skutečnost neprodleně oznámit.

V případě, že se u dítěte projeví tyto příznaky během dne v MŠ, bude umístěno do izolace s přítomností dospělého a zákonný zástupce bude vyzván, aby si dítě neprodleně vyzvedl v MŠ. Poté je rodič povinen navštívit dětského lékaře, který rozhodne o dalším postupu. V případě, že lékař dítěti dovolí návrat do MŠ, bude škola vyžadovat písemné potvrzení.

Prosíme rodiče, aby pečlivě monitorovali nachlazení svých dětí, děti s projevy zánětu horních cest dýchacích nebudou do školy přijaty. V případě alergií bude postupováno podle aktuálního potvrzení lékaře. Dítěti/žákovi/studentovi (popřípadě zaměstnanci školy) s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí.[1] (dle manuálu MŠMT k provozu škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke Covid-19)

Prosíme rodiče, aby se v MŠ zdržovali co nejkratší dobu, nevstupovali zbytečně do tříd a v šatnách dodržovali rozestupy.

Rodiče nových dětí, po dohodě s učitelkou, přizpůsobí délku svého pobytu konkrétní situaci dítěte.

MŠMT zdržování pobytu ve škole nedoporučuje, proto žádáme rodiče, aby přihlédli k délce pobytu v MŠ na dobu nezbytně nutnou.

Žádáme rodiče, aby respektovali pokyny zaměstnanců školy.

Prosíme rodiče, aby si děti do mateřské školy nenosily žádné hračky.